Příměstský tábor v BR - co je potřeba?

Viz níže....

Vážení rodiče,  blíží se nám  II. turnus příměstskýého tábor,a  co  je třeba doložit první den na recepci BR:

 

1. Bezifekčnost, kterou jste dostali emailem (je třeba si ji vytisknout a podepsat)

- zde  prohlásíte, že jste dítěti provedli antigennní test s negativním výsledkem - stačí samotest doma

- dále také, že dítě nepřišlo do styku s infekčně nemocnou osobou a další info (viz níže prohlášení zákonného zástupce.......

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Prohlášení zákonného zástupce o bezinfekčnosti a plná moc pro vedoucího akce

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Na základě § 9, odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, prohlašuji, že okresní hygienik nebo ošetřující lékař nenařídil dítěti

 

Jméno a příjmení dítěte:........................................................................................................

Datum narození:............................................. Místo narození: ………………………………………………

Rodné číslo:..................................................   Zdravotní pojišťovna: ………………………………………

Bydliště:................................................................................................................................               

Telefonní čísla zákonných zástupců:.......................................................................................

změnu režimu, jmenovaný/á nejeví známky akutního onemocnění a nebylo mu/jí nařízeno karanténní opatření. Není mi též známo, že by jmenovaný/á přišel/šla během posledních kalendářních dnů do styku s osobou nemocnou infekční chorobou nebo podezřelou z nákazy. Jmenovaný/á je schopen/na zúčastnit se akce v termínu ………………………………. v plném rozsahu a bez omezení.

 

Zákonný zástupce čestně prohlašuje, že byl dítěti proveden AG nebo PCR TEST na COVID 19  s negativním výsledkem (AG TEST platí 3 dny , PCR  TEST platí 7 dní).

 

 

Jsem si vědom/a právních následků, které by mě postihly, kdyby toto mé prohlášení nebylo pravdivé.

 

 

Dále tímto uděluji plnou moc vedoucímu akce za účelem vyslovení souhlasu s nutným ošetřením výše jmenovaného dítěte v přídně jeho zranění na akci.

 

 

 

V ................................................ dne.....................................

 

          ...................................................................        ............................................................

                      podpis zákonného zástupce                                      podpis zákonného zástupce

 

Doplňující údaje pro vedoucího akce:

 

 

Užívání léků (jaké, kdy a kolik): ………………………………………………………………………………….

 

Omezení aktivit nebo jídelníčku: ……………………………………………………………………………….

 

Jiná sdělení- alergie atd .: …………………………………………………………………………………………..

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

2. Podepíšete na recepci GDPR - pokud souhlasíte s focením atd. Je tedy potřeba poslat první den zodpovědného zástupce dítěte.

 

Nedávejte ,prosím, dětem mobil, ať si od něj alespoň pár dní odpočinou a mohou se zabavit i jinak.